nadav.org.il

נדב שמגר

Nadav Shamgar

סייבר גיאוגרפי מתחילים

 מאגר ההרצאות ההשתלמות סייבר גיאוגרפי למתחילים

 

מפגש ראשון: והכרות עם תוכנית סייבר גיאוגרפי | נדב שמגר

הקלטת מפגש סינכרוני ראשון, מחזור ראשון - תשע"ט

הקלטת מפגש סינכרוני ראשון מחוזר שני - תש"ף
מצגת מקוונת למפגש סינכרוני ראשון

מפגש שני: על עבודות חקר ומטלות ביצוע

הקלטת מפגש סינכרוני שני, מחזור שני - תש"ף | נדב שמגר

אתר מלווה למפגש סינכרוני שני, מחזור שני - תש"ף

מפגש שלישי: הכרות עם "גוגל מפות" כסביבת GIS | נדב שמגר

הקלטת מפגש סינכרוני שלישי, מחזור ראשון - תשע"ט

הקלטת מפגש סינכרוני שלישי, מחזור שני - תש"ף

* מפגש זה התקיים ללא מצגת מלווה

מפגש רביעי: הכרות עם סביבת ArcGis OnLine | נדב שמגר
קלטת מפגש סינכרוני רביעי, לשני המחזורים יחד - תשע"ט ותש"ף
מצגת מפגש סינכרוני רביעי

מפגש חמישי: StoryMap + Survey123 | נדב שמגר

הקלטת מפגש סינכרוני חמישי, מחזור ראשון - תשע"ט

מצגת מפגש סינכרוני חמישי - גרסה ישנה, תשע"ט
הקלטת מפגש סינכרוני חמישי, מחזור שני - תש"ף

מצגת מפגש סינכרוני חמישי - גרסה חדשה - תש"ף