nadav.org.il

נדב שמגר

Nadav Shamgar

למידה, יזמות ושיתוף כדרך חיים

עמוד ההרצאות המקוונות

 מאגר ההרצאות המקוונות במגוון נושאים תקשוביים

 

השתלמות בחינות עתירות מדיה
הרצאות לשילוב הבחינה המתוקשבת

מעל 50 מצגות להורדה
מעל 30 בחנים, 20 מבחנים

40 מטלות מגוונות

עשרות אתרים נושאים

אוסף קישורים שימושיים
ותוכן שמתווסף לאורך השנה!

תכנים מקוריים להוראת
"גיאוגרפיה - אדם וסביבה"