top of page

נדב שמגר

Nadav Shamgar

למידה, יזמות ושיתוף כדרך חיים

 רכישת מנוי 

 רוב התכנים שבאתר זמינים רק לרוכשי מנוי וזאת בהתאם לסוג המינוי.
תכני האתר 
מתעדכנים בתכנים חדשים גם במהלך שנת הלימודים.  

התכנים באתר הינם למורים בהיותם רב שנתיים ולא רק תלויי מיקוד שנתי.

בשל מאפייני האתר המאפשרים הורדת תכנים ושמירתם, אין אפשרות להחזר כספי מכל סיבה שהיא.
כל סוגי המנוי אינם מתחדשים אוטומטית בתום התקופה. למצטרפים תשלח קבלה במייל
רוכשי הגישה לתכנים מתבקשים לשמור על שם יוצר התכנים כפי שמופיע בקבצים השונים
התכנים לשימוש אישי לצרכי הוראה ולמידה - אין רשות לשיתוף של התכנים באופן חופשי באינטרנט
הבהרה: אתר זה אינו קשור לפיקוח על הוראת גיאוגרפיה  - אדם וסביבה והינו אתר פרטי