top of page

nadav.org.il

נדב שמגר

Nadav Shamgar

למידה, יזמות ושיתוף כדרך חיים

מבחנים

My
Test
Box

נתי"ב
כללי

נתי"ב
נושאי

פיתוח
ותכנון
מרחבי

מתכונות

א"י
מזה"ת

ארץ ישראל - מזרח תיכון:

 1. מבחן טרום מתכונת ישראל, מזה"ת 2019

 2. מבחן מסכם ארץ ישראל מזרח תיכון, 2015

 3. מבחן מקורי מסכם לפרק ארץ ישראל 2021 

 4. מבחן מקורי מסכם לפרק המזרח התיכון 2021 

מתכונות:

 1. מתכונת הפיתוח והתכנון המרחבי 2013

 2. מתכונת פיתוח ותכנון מרחבי 2014

 3. מתכונת לבגרות ערב דה שליט 2013

 4. מתכונת ברנר פיתוח ותכנון מרחבי 2013

 5. מתכונת ברנר פיתוח ותכנון מרחבי לתרגול 2013

 6. מתכונת פיתוח ותכנון מרחבי 1 בן גוריון 2011

 7. מתכונת פיתוח ותכנון מרחבי 2 בן גוריון 2011

 8. מתכונת לקורס משרד החינוך פיתוח ותכנון מרחבי 2010

פיתוח ותכנון מרחבי:

 1. מבחן שני בפיתוח ותכנון - ברנר 2013

 2. מבחן שלישי בפיתוח ותכנון - ברנר 2014

 3. מבחן מדדי פיתוח 2016

 4. מבחן פיתוח ותכנון ללחמן 2012

 5. מבחן מדדי פיתוח, שלושת המגזרים, מודל התמורה

 6. מבחן ראשון מדדי פיתוח, מיומנויות באטלס ומונחי יסוד

 7. מבחן לפרק העיר, גלובליזציה, אי שוויון - טור א'

 8. מבחן לפרק העיר, גלובליזציה, אי שוויון - טור ב'

 9. מבחן לפרק שימושי קרקע במרחב העירוני

נתי"ב - נושאי:

 1. מבחן מיומנויות באטלס לכיתה ז' טור ב'

 2. מבחן מיומנויות באטלס לכיתה ז' טור א'

מבחנים - כללי:

 1. גיאוגרפיה אנושית - מבחן ראשון

 2. מבחן מסכם לפרק הנתי"ב (אנסין מוזמביק)

 3. מבחן אנסין - סין

 4. מבחן אנסין - ארה"ב

 5. מבחן אנסין - דרום אמריקה

 6. מבחן אנסין - הודו

 7. מבחן אנסין בנושאי גיאולוגיה וגיאומורפולוגיה

 8. מבחן ומחוון נתי"ב - מדינות אפריקה

 9. מבחן תקופתי - ארץ ישראל ונתי"ב

My Test Box:

 1. בחינה משלבת נושאי גיאוגרפיה אנושית

bottom of page