nadav.org.il

נדב שמגר

Nadav Shamgar

למידה, יזמות ושיתוף כדרך חיים

דפים ומטלות

יחידת ארץ ישראל

 1. מפת ישראל ריקה (תמונה על קובץ word)

מעל 50 מצגות להורדה
מעל 30 בחנים ו-20 מבחנים

מעל 40 מטלות מגוונות

15 תתי אתרים נושאים

אוסף קישורים שימושיים
ותוכן שמתווסף לאורך השנה!

יחידת מזרח תיכון

 1. לבנון - מטלת למידה עצמית

 2. מצרים - קובץ סיכום

 3. סיכום לפרק כלכלה גלובלית במזה"ת - תרשים זרימה (PDFׂ)

יחידת נתי"ב

 1. חוברת נתי"ב 

 2. דף עזר לתרגול נתי"ב

 3. תרשים רמפ"ז לסיכום האקלים

 4. מטלה לפרק האקלים המשלבת יצירת מפה בגוגל

 5. מצגת למטלת תיאור פירמידת גילים + קובץ הנחיות

 6. טבלת תרגול גורמי ומאפייני אקלים

 7. טבלת תרגול סוגיות מרכזיות בניתוח מדינות נתי"ב - חדש! (+ דוגמה ליישום על מקסיקו)

יחידת סייבר גיאוגרפי

 1. תרגיל ניטור שינויים במרחב

 2. ריכוז קישורים לאתרי מפות (ממ"ג)

 3. מטלת GovMap

 4. מטלה מקדימה GIS

 5. מטלת גוגל מפות 1

 6. מטלת גוגל מפות 2

 7. מטלת גוגל מפות 3

 8. מטלת גוגל מפות 4

 9. מטלת סייבר גיאוגרפי למיפוי אירועי הקיץ - גרסה א'

 10. מטלת סייבר גיאוגרפי למיפוי אירועי הקיץ - גרסה ב'

יחידת עבודת החקר

 1. דף סיוע לניסוח שאלת חקר

 2. תבנית לכתיבת עבודת חקר

יחידת פיתוח ותכנון מרחבי

 1. קובץ אינפוגרפיקה - משאבים כזרזי פיתוח (PDF)

 2. כרטיסיות מונחים (PDF)

 3. מודל מעגל העוני

 4. מונחי יסוד 1

 5. מונחי יסוד 2

 6. מונחי יסוד 3

 7. מטלת כיתה לפרק המשאבים

 8. מטלת כיתה לפרק משאבי אנרגיה

 9. מטלת כיתה לפרק שטחים פתוחים (בשילוב ברקוד)

 10. מטלת כיתה - צפייה בסרט HOME

 11. מפת חשיבה למונחי פיתוח ותכנון

 12. סיכום לפרק הקולוניאליזם - קובץ סיכום

 13. סיכום לפרק הקולוניאליזם - קובץ למילוי

 14. סיכום לפרק הקולוניאליזם - תרשים זרימה

שונות

 1. "מחפשים את פרופ' שיפון" משחק חפש את המטמון בגוגל מפות

 2. מטלת ביצוע - תצפית מגדלי עזריאלי

 3. ריכוז רעיונות - אתרים לסיורים לימודיים

 4. דף מידע על מגמת גיאוגרפיה - אדם וסביבה (word)