nadav.org.il

נדב שמגר

Nadav Shamgar

למידה, יזמות ושיתוף כדרך חיים

רשימת הסיכומים

יחידת ארץ ישראל

 1. התווית גבולות ישראל - גורמים ותהליכים

 2. התחבורה בישראל

 3. סיכום פרק כלכלת ישראל

 4. כלכלת ישראל - הגלובליזציה בתעשייה הישראלית

 5. ריכוז נושאים לפרק האוכלוסייה ותפרוסתה בישראל

 6. תמורות באוכלוסייה והשפעתן על המרחב היישובי בישראל

 7. איכות הסביבה בישראל - (סיכום בטבלה)

 8. האוכלוסייה ותפרוסתה במדינת ישראל

 9. אי שיוויון מרחבי - כלכלי חברתי ותפרוסת האוכלוסייה בישראל

 10. סיכום לפרק האנרגיה (סיכום טבלה) - חדש!

יחידת מזרח תיכון

 1. מבוא - הגיאוגרפיה של המזרח התיכון

 2. כלכלת המזרח התיכון (תמורות, נפט ומעגל העוני)

 3. כלכלת המזרח התיכון (סיכום מעודכן למיקוד תשפ"א) - חדש!

 4. תמורות בהתיישבות האדם במזרח התיכון

 5. ההתיישבות העירונית ותהליכי העיור במזרח התיכון

 6. המזרח התיכון והכלכלה הגלובלית

 7. האקלים במזרח התיכון

 8. המים במזרח התיכון - גורם מגביל ומנוף לפיתוח

 9. איכות הסביבה במזרח התיכון

יחידת נתי"ב

 1. חוברת סיכום הנושאים ליחידת הנתי"ב (מעודכן לתשע"ט)

יסודות (פיתוח ותכנון מרחבי)

 1. סיכום מבוא ליחידת הפיתוח והתכנון המרחבי

 2. סיכום שימושי קרקע במרחב העירוני

 3. סיכום בנושא הגירה

 4. תעשיות בעולם הגלובלי

 5. פיתוח בר קיימא וקיימות

 6. איכות הסביבה ופיתוח בר קיימא

 7. מודל מעגל העוני

 8. שימור מול פיתוח (מבנים ישנים ושטחים פתוחים)

 9. השוואת תוצאות הריבוי הטבעי בהתאם לרמת הפיתוח - חדש!