nadav.org.il

נדב שמגר

Nadav Shamgar

למידה, יזמות ושיתוף כדרך חיים

עמוד המצגות

רשימת המצגות הזמינות באתר
 מצגות חדשות יתווספו בהמשך השנה

 

מצגות ליחידת ארץ ישראל

 1. פתיחה ליחידת ארץ ישראל (עמוד מקוון) - חדש!

 2. מצגת בנושא גבולות ארץ ישראל (מצגת גוגל) - חדש!

 3. אוכלוסיית ישראל (מצגת גוגל)

 4. המים בישראל (פאוור-פוינט)

 5. ירושלים (מצגת גוגל)

 6. כלכלת ישראל (מצגת גוגל)

 7. מערכת האנרגיה בישראל (מצגת גוגל)

 8. מערכת התחבורה בישראל (מצגת גוגל)

 9. מיקומה של ארץ ישראל / מרחב - חלק א' (מצגת גוגל) - חדש!

 10. מיקומה של ארץ ישראל (אקלים) - חלק ב' (מצגת גוגל) חדש!

 11. כלכלת ישראל - חלק א', מונחים (מיקוד תשפ"א) - חדש!

 12. כלכלת ישראל - חלק ב', תמורות (מיקוד תשפ"א) - חדש!

 13. כלכלת ישראל - חלק ג', תמורות (מיקוד תשפ"א) - חדש!

 14. כלכלת ישראל - חלק ד' ואחרון (מיקוד תשפ"א) - חדש!

 15. מצגת להנחיית נושא איכות הסביבה (ייעודי בזום) - חדש!

 16. מצגת מעודכנת מערכת האנרגיה בישראל (ייעודי לזום) - חדש!

מעל 50 מצגות להורדה
מעל 30 בחנים ו-20 מבחנים

מעל 40 מטלות מגוונות

15 תתי אתרים נושאים

אוסף קישורים שימושיים
ותוכן שמתווסף לאורך השנה!

peary-v2-slides.png

מצגות לשכבה ז'

 1. גלובליזציה לשכבה ז' - גרסה א' (מצגת גוגל)

 2. גלובליזציה לשכבה ז' - גרסה ב' (מצגת גוגל)

מצגות לשכבה ח'

 1. מבוא - גיאוגרפיה לכיתה ח' (מצגת גוגל)

 2. מערכת השמש - מצגת שנייה (מצגת גוגל)

 3. כדור הארץ, הירח והשמש - פרק ג' (מצגת גוגל)

מצגות ליחידת המזרח התיכון

 1. איכות הסביבה במזרח התיכון (פאוור-פוינט)

 2. התיירות במזרח התיכון (פאוור-פוינט)

 3. לבנון (מצגת גוגל)

 4. מצרים (פאוור-פוינט)

 5. מצגת על מצרים ומודל מעגל העוני (מצגת לזום) - חדש!

 6. מצגת מבוא למזה"ת - אוכלוסייה ותיחום (מצגת לזום) - חדש!

 7. מצגת לפרק כלכלת המזרח התיכון (מצגת זום) - חדש!

מצגות ליחידת הנתי"ב

 1. לימוד קווי אורך ורוחב (פאוור-פוינט)

 2. רמת פיתוח, מדדי פיתוח, מודל התמורה ופירמידות (פאוור-פוינט)

 3. רמת פיתוח, מדדי פיתוח, מודל התמורה ופירמידות (מצגת גוגל)

 4. מבוא ליחידת הנתי"ב וגיאולוגיה (פאוור-פוינט)

 5. מבוא לאקלים וקלימוגרף (מצגת גוגל)

 6. מצגת להסבר אנימציות (מצגת פאוור פוינט)

 7. מצגת תרגיל: "מדוע בעדן (תימן) יש מדבר? 

 8. מצגת הסבר מהם יחידות נוף ומאפיינים פיסיים ואנושיים

 9. מצגת מקוונת עם המחשות לפרק האקלים (חדש!)

 10. מצגת לימוד - קלימוגרף (חדש!)

 11. מצגת מבוא לגיאולוגיה - המחשות (חדש!)

 12. מצגת שלבי מודל מעגל העוני (חדש)

מצגות סייבר גיאוגרפי

 1. סייבר גיאוגרפי - גוגל ארץ (מצגת גוגל)

 2. הכרת מערכת Arc Gis Online (מצגת גוגל)

 3. ArcGisOnline - Story map + Survey123 (מצגת גוגל)

 4. "האם אתם ממפים או ממופים" (מצגת מקוונת בוויקס)

 5. מאגר מצגות תכני סייבר גיאוגרפי למתקדמים

מצגות יסודות (הפיתוח והתכנון המרחבי)

 1. אגלומרציה (פאוור-פוינט)

 2. אי שוויון מרחבי בתוך מדינות (מצגת גוגל)

 3. גיאוגרפיה של תעשיות - סוגים ומיקומים (מצגת גוגל)

 4. גלובליזציה (מצגת גוגל)

 5. גלובליזציה (פאוור-פוינט)

 6. הגירה (מצגת גוגל)

 7. המהפכות החקלאיות (מצגת גוגל)

 8. המשאבים כזרזי פיתוח - חלק א' (מצגת גוגל)

 9. המשאבים כזרזי פיתוח - חלק ב' (מצגת גוגל)

 10. העיר - תהליכי התפתחות (מצגת גוגל)

 11. העיר - תהליכי התפתחות חלק א' (גרסה מקוונת חדשה)

 12. הקשר בין סוג החקלאות ורמת הפיתוח (מצגת גוגל)

 13. חקלאות וסביבה (מצגת גוגל)

 14. מאפייני המרחב הכפרי והתמורות בו (מצגת גוגל)

 15. מבוא לפיתוח ותכנון מרחבי (פאוור-פוינט)

 16. רמת/מדדי פיתוח ופרמידות גילים (פאוור-פוינט)

 17. הנפט והמשאבים (מצגת גוגל)

 18. ניצול משאבי האנרגיה והשלכות על הסביבה (מצגת גוגל)

 19. גיאוגרפיה של תחבורה (פאוור-פוינט)

מצגות העשרה

 1. מצגת הצגת הנושאים לבחינת הבגרות (גוגל) - חדש!

 2. עובדות מעניינות על כדור הארץ (מצגת גוגל)

 3. מצגת שייוק: "גיאוגרפיה בגדול" (מצגת גוגל)

 4. מצגת שיווק המגמה - למה גיאוגרפיה (מצגת גוגל)