nadav.org.il

נדב שמגר

Nadav Shamgar

למידה, יזמות ושיתוף כדרך חיים

עמוד המצגות

רשימת המצגות הזמינות באתר
 מצגות חדשות יתווספו בהמשך השנה

 

מצגות ליחידת ארץ ישראל

 1. פתיחה ליחידת ארץ ישראל (עמוד מקוון) 

 2. מצגת בנושא גבולות ארץ ישראל (מצגת גוגל)

 3. אוכלוסיית ישראל (מצגת גוגל)

 4. המים בישראל (פאוור-פוינט)

 5. ירושלים (מצגת גוגל)

 6. כלכלת ישראל (מצגת גוגל)

 7. מערכת האנרגיה בישראל (מצגת גוגל)

 8. מערכת התחבורה בישראל (מצגת גוגל)

 9. מיקומה של ארץ ישראל / מרחב - חלק א' (מצגת גוגל) 

 10. מיקומה של ארץ ישראל (אקלים) - חלק ב' (מצגת גוגל) 

 11. כלכלת ישראל - חלק א', מונחים (מצגת גוגל) 

 12. כלכלת ישראל - חלק ב', תמורות (מצגת גוגל) 

 13. כלכלת ישראל - חלק ג', תמורות (מצגת גוגל) 

 14. כלכלת ישראל - חלק ד' ואחרון (מצגת גוגל) 

 15. מצגת להנחיית נושא איכות הסביבה (ייעודי לזום) 

 16. מצגת מעודכנת מערכת האנרגיה בישראל (ייעודי לזום)

 17. נופי קארסט ודרכי היווצרותם (Genially) 

מעל 50 מצגות להורדה
מעל 30 בחנים ו-20 מבחנים

מעל 40 מטלות מגוונות

15 תתי אתרים נושאים

אוסף קישורים שימושיים
ותוכן שמתווסף לאורך השנה!

peary-v2-slides.png

מצגות לשכבה ז'

 1. גלובליזציה לשכבה ז' - גרסה א' (מצגת גוגל)

 2. גלובליזציה לשכבה ז' - גרסה ב' (מצגת גוגל)

מצגות לשכבה ח'

 1. מבוא - גיאוגרפיה לכיתה ח' (מצגת גוגל)

 2. מערכת השמש - מצגת שנייה (מצגת גוגל)

 3. כדור הארץ, הירח והשמש - פרק ג' (מצגת גוגל)

מצגות ליחידת המזרח התיכון

 1. גבולות ותחומים במזרח התיכון (Genially)

 2. איכות הסביבה במזרח התיכון (פאוור-פוינט)

 3. התיירות במזרח התיכון (פאוור-פוינט)

 4. לבנון (מצגת גוגל)

 5. מצרים (פאוור-פוינט)

 6. הקשר בין חקלאות ורמת פיתוח (פאוור פוינט)

 7. מצגת על מצרים ומודל מעגל העוני (ייעודי לזום)

 8. מצגת מבוא למזה"ת - אוכלוסייה ותיחום (ייעודי לזום)

 9. מצגת לפרק כלכלת המזרח התיכון (ייעודי לזום)

 10. הנפט בעולם ובמזרח התיכון (Genially)

 11. מומנטום דמוגרפי (Genially)

 12. אוכלוסייה ויישובים במזרח התיכון (Genially)

מצגות ליחידת הנתי"ב

 1. לימוד קווי אורך ורוחב (פאוור-פוינט)

 2. רמת פיתוח, מדדי פיתוח, מודל התמורה ופירמידות (פאוור-פוינט)

 3. רמת פיתוח, מדדי פיתוח, מודל התמורה ופירמידות (מצגת גוגל)

 4. מבוא ליחידת הנתי"ב וגיאולוגיה (פאוור-פוינט)

 5. מבוא לאקלים וקלימוגרף (מצגת גוגל)

 6. מצגת להסבר אנימציות (מצגת פאוור פוינט)

 7. מצגת תרגיל: "מדוע בעדן (תימן) יש מדבר? (מצגת גוגל) 

 8. מצגת הסבר מהם יחידות נוף ומאפיינים פיסיים ואנושיים

 9. מצגת מקוונת עם המחשות לפרק האקלים (מצגת גוגל) 

 10. מצגת לימוד - קלימוגרף (מצגת גוגל) 

 11. מצגת מבוא לגיאולוגיה - המחשות (מצגת גוגל) 

 12. מצגת שלבי מודל מעגל העוני (מצגת גוגל) 

 13. מצגת רמת פיתוח ומדדי פיתוח / גרסה חדשה (מצגת גוגל)

 14. תפרוסת אוכלוסייה (מצגת גוגל)

 15. גיאומורפולוגיה: פעולת המים ותוצאותיה - נהר (Genially)

 16. גיאומורפולוגיה: קרחונים (Geniallyׂׂ)

מצגות סייבר גיאוגרפי

 1. סייבר גיאוגרפי - גוגל ארץ (מצגת גוגל)

 2. הכרת מערכת Arc Gis Online (מצגת גוגל)

 3. ArcGisOnline - Story map + Survey123 (מצגת גוגל)

 4. "האם אתם ממפים או ממופים" (מצגת מקוונת בוויקס)

 5. מאגר מצגות תכני סייבר גיאוגרפי למתקדמים

מצגות יסודות (הפיתוח והתכנון המרחבי)

 1. אגלומרציה (פאוור-פוינט)

 2. אי שוויון מרחבי בתוך מדינות (מצגת גוגל)

 3. אי שוויון מרחבי בתוך מדינות (פאוור פוינט)

 4. גיאוגרפיה של תעשיות - סוגים ומיקומים (מצגת גוגל)

 5. גלובליזציה ומיקומי תעשיות (מצגת גוגל)

 6. גלובליזציה ומיקומי תעשיות (פאוור-פוינט)

 7. הגירה (מצגת גוגל)

 8. הגירה (מצגת פאוור פוינט - מותאם זום)

 9. המהפכות החקלאיות (מצגת גוגל)

 10. המשאבים כזרזי פיתוח - חלק א' (מצגת גוגל)

 11. המשאבים כזרזי פיתוח - חלק ב' (מצגת גוגל)

 12. העיר - תהליכי התפתחות (מצגת גוגל)

 13. העיר - תהליכי התפתחות חלק א' (גרסה מקוונת חדשה)

 14. הקשר בין סוג החקלאות ורמת הפיתוח (מצגת גוגל)

 15. חקלאות וסביבה (מצגת גוגל)

 16. מאפייני המרחב הכפרי והתמורות בו (מצגת גוגל)

 17. מבוא לפיתוח ותכנון מרחבי (פאוור-פוינט)

 18. רמת/מדדי פיתוח ופרמידות גילים (פאוור-פוינט)

 19. הנפט והמשאבים (מצגת גוגל)

 20. ניצול משאבי האנרגיה והשלכות על הסביבה (מצגת גוגל)

 21. גיאוגרפיה של תחבורה (פאוור-פוינט)

 22. מצגת שלושת המגזרים (פאוור פוינט)

מצגות העשרה

 1. מצגת הצגת הנושאים לבחינת הבגרות (מצגת גוגל) 

 2. עובדות מעניינות על כדור הארץ (מצגת גוגל)

 3. מצגת שייוק: "גיאוגרפיה בגדול" (מצגת גוגל)

 4. מצגת שיווק המגמה - למה גיאוגרפיה (מצגת גוגל)