סביבת למידה
היא מרחב הכולל את כל הנדרש ללמידה. היא מספקת מידע של תכנים, כללים וכלי חשיבה הרלוונטיים לנושא הנלמד, ומכילה גירויי חשיבה המעוררים את התלמידים לעיסוק בתכני הלימוד ובתהליכי חשיבה מורכבים מתוך מעורבות פעילה ויחסי גומלין עם השותפים. 

הצעות לסביבות למידה:

למידה
מתוקשבת

למידה 
חוץ כיתתית

למידה בכיתה