סביבת למידה
היא מרחב הכולל את כל הנדרש ללמידה. היא מספקת מידע של תכנים, כללים וכלי חשיבה הרלוונטיים לנושא הנלמד, ומכילה גירויי חשיבה המעוררים את התלמידים לעיסוק בתכני הלימוד ובתהליכי חשיבה מורכבים מתוך מעורבות פעילה ויחסי גומלין עם השותפים. 

למידה בכיתה

מלבד הוראה פורנטלית בכיתה אפשר...

הערות / דגשים

•אישורי הורים ליציאה במרחבי העיר

•פרסום באתר ביה"ס