nadav.org.il

נדב שמגר

Nadav Shamgar

למידה, יזמות ושיתוף כדרך חיים

אוריינות במאה ה-21
הוראה משמעותית בעידן משתנה - הטכנולוגיה ככלי להשגת המטרה
השתלמויות ארציות ומוסדיות בהנחיית נדב שמגר

ריכוז קישורים להקלטות מפגשים סינכרוניים

קציר - חט"ע, רחובות

קישור לסילבוס ההשתלמות
 

קישור להקלטת מפגש סינכורני בנושא שילוב סרטונים בהוראה

קישור להקלטת מפגש סינכורני בנושא מיטוב מצגות ללמידה סינכרונית ובכיתה

קישור להקלטת מפגש סינכורני בנושא שילוב מעורבות (אינטראקטיביות) במצגות

קישור להקלטת מפגש סינכורני בנושא "הסטודיו שלי" במטח (MyTestBoxׂ)

קציר א' - חט"ב, רחובות

קישור לסילבוס ההשתלמות

קישור להקלטת מפגש סינכורני בנושא מיטוב מצגות ללמידה סינכרונית ובכיתה

קישור להקלטת מפגש סינכורני בנושא שילוב מעורבות (אינטראקטיביות) במצגות

קישור להקלטת מפגש סינכורני בנושא שילוב סרטונים בהוראה

קציר ב' - חט"ב, רחובות

קישור לסילבוס ההשתלמות

קישור להקלטת מפגש סינכורני בנושא שילוב סרטונים בהוראה

קישור להקלטת מפגש סינכורני בנושא מיטוב מצגות ללמידה סינכרונית ובכיתה

קישור להקלטת מפגש סינכורני בנושא שילוב מעורבות (אינטראקטיביות) במצגות

קישור להקלטת מפגש סינכורני בנושא "הסטודיו שלי" במטח (MyTestBoxׂ)

גינסבורג - חט"ע, יבנה

קישור לסילבוס ההשתלמות

קישור להקלטת מפגש סינכורני בנושא שילוב סרטונים בהוראה

קישור להקלטת מפגש סינכורני בנושא מיטוב מצגות ללמידה סינכרונית ובכיתה

קישור להקלטת מפגש סינכורני בנושא שילוב מעורבות (אינטראקטיביות) במצגות

קישור להקלטת מפגש סינכורני בנושא "הסטודיו שלי" במטח (MyTestBoxׂ)

נתיבי נעם, דרכא, גדרה

קישור לסילבוס ההשתלמות

קישור להקלטת מפגש סינכורני בנושא עבודה עם כלי גוגל - גוגל דרייב ומסמכים

חט"ע, דה - שליט רחובות

קישור לסילבוס ההשתלמות

קישור להקלטת מפגש סינכורני בנושא עבודה עם כלי גוגל - גוגל דרייב ומסמכים

קישור להקלטת מפגש סינכורני בנושא עבודה עם כלי גוגל - גוגל מצגות וטפסים כבוחן

קישור להקלטת מפגש סינכורני בנושא מיטוב מצגות להוראה מרחוק

יסודי, בגין רחובות

קישור לסילבוס ההשתלמות

קישור להקלטת מפגש סינכורני בנושא יסודות העבודה עם כלי גוגל (גוגל דרייב ומסמכים)

קישור להקלטת מפגש סינכורני בנושא יסודות העבודה עם כלי גוגל (גוגל מצגות)

חט"ע, רבין - מזכרת בתיה

קישור לסילבוס ההשתלמות

קישור להקלטת מפגש סינכורני בנושא "הסטודיו שלי" במטח (MyTestBoxׂ)

יסודי, הרצוג רחובות

קישור לסילבוס ההשתלמות

קישור להקלטת מפגש סינכורני בנושא יסודות העבודה עם כלי גוגל (גוגל דרייב ומסמכים)

קישור להקלטת מפגש סינכורני בנושא יסודות העבודה עם כלי גוגל (גוגל מצגות)

קישור להקלטת מפגש סינכורני בנושא גוגל קלאסרום - זרם והגדרות (סביבות ענן)