עבודת חקר

בגיאוגרפיה - אדם וסביבה

מבנה

בתוכנית "סייבר גיאוגרפי"

שער

תוכן עניינים

מבוא

סקירה ספרותית

שאלת החקר

השערות 

שיטות המחקר

הצגת הממצאים

דיון והסקת מסקנות

סיכום

ביבליוגרפיה

נספחים

שער
נושא העבודה שם התלמיד, בית הספר ושם המורה, תאריך.

 

תוכן עניינים

מבוא

 הצגת נושא העבודה וחשיבותו

 מדוע נבחר נושא זה?

 הצגת השאלה המרכזית בעבודה (שאלת החקר) 

 מהו הקשר של הנושא לתחום הדעת

 הצהרה על כלי המחקר העיקרי: שאלון, ראיונות עומק, ניתוח מסמכים, ממ"ג (סייבר גיאוגרפי) וכיו"ב

 סוג המחקר: כמותי או איכותני, מחקר השוואתי, מחקר אורך, וכיו"ב

סקירה ספרותית

הרקע התאורטי מציג את התופעה הגיאוגרפית הנחקרת על פי השאלות/השערות שנוסחו בהתבסס על חומר ביבליוגרפי עדכני.

 

נשלב מספר מקורות מידע שונים (ספרים, מאמרים, אתרי אינטרנט, ראיונות, מפות ועוד). חמישה עד שמונה פריטים.

לפרק זה תהיה הקדמה קצרה אשר מסבירה במה עוסקת עבודת החקר ומהם הנושאים הקשורים אליה, אשר יתוארו בפרק זה. 

 

כל מקור שנלקח ממנו מידע, יאוזכר בגוף העבודה, בסוף העמוד המובא ובתוך סוגריים (שם משפחה, שם פרטי, שנה: עמודים)

שאלת החקר

בפרק זה יש להציג את שאלת החקר ולהסביר מדוע היא ראויה ומעניינת למחקר. שאלת החקר תעסוק בקשר בין משתנים/תופעות במרחב.

השערות

ניסוח ההשערות הקשורות ישירות לשאלת החקר, אשר ייבדקו במהלך העבודה.

שיטות המחקר (מתודולוגיה)

בפרק זה יש לתאר:

 כלי החקר והקשר שלהם לנושא העבודה (גם סייבר גיאוגרפי)

 נשוא המחקר (אוכלוסיית החקר ושדה המחקר) 

 הליך המחקר

הצגת הממצאים

ניתוח הממצאים, הכללות, מיון לקבוצות בהתאם לנושא, איתור מגמות של תופעות ותהליכים.

הצגת הממצאים של עבודת החקר בדרך גרפית: תרשימים, לוחות, מפות או שרטוטים. כל תרשים ילווה בכותרת מתאימה מעל לתרשים ובהסבר קצר מתחת לתרשים, הכולל את תיאור התרשים וניתוחו.

יש מקום להדגיש תופעות מעניינות או חשובות והצגת נתונים מעניינים שעולים מהמחקר.

דיון והסקת מסקנות

 אישוש והפרכת השערות

יש לחזור בקצרה על שאלת החקר, ועל השערות המחקר.

יש לאשש או להפריך כל אחת מההשערות ולבסס את ההחלטה על ממצאי המחקר שנאספו ועל הסקירה הספרותית.

 

 מענה לשאלת החקר

לאחר הצגת ההשערות והצגת אישושן או הפרכתן על ידי הממצאים, יש לענות על שאלת החקר ולהציע הסברים אפשריים לממצאי המחקר, תוך התייחסות לרקע התאורטי שהוצג בעבודה.

ביבליוגרפיה

בסוף העבודה יש לצרף רשימה ביבליוגרפית הכוללת את כל המקורות בהם נעשה שימוש בפועל לשם כתיבת העבודה. רשימה זו צריכה להיות כתובה וערוכה על-פי כללי הכתיבה המדעית:

 

 הפריטים שברשימה יסודרו בסדר אלפביתי על פי שם המשפחה של המחבר הראשון. במיון מתעלמים מה' הידיעה אם היא מופיעה.

 יש לכתוב קודם את הפריטים שבעברית ואחר כך - את הפריטים שבלועזית.

 יש להדגיש את שם הספר או את שם כתב-העת ומספר הכרך באחת משתי האפשרויות: באמצעות קו תחתי או כתב מודגש.

 באנגלית יש לשים לב מתי מופיעות אותיות גדולות ומתי קטנות.

 באנגלית, אחרי האות הראשונה של השם הפרטי של המחבר מופיעה נקודה. בעברית משמש גרש לשם קיצור, לא נקודה.

נספחים

בנספחים יובאו המקורות הראשוניים ששימשו בכתיבת העבודה. למשל: שאלונים, צילום של קטעי ארכיון, שרטוטים מן השטח, תמונות מן השטח, ממצאים מעבודת השטח, הנתונים, ניתוחם ועיבודם וכו'. רצוי שלא לרכז חומר רב מדי בנספחים ויש להשתדל לשלב את החומר במידת האפשר בגוף העבודה. כך למשל ראוי שתמונות וציטוטים המציגים את עבודת השטח יובאו בסמוך לטקסט המתייחס אליהם )תוך הפניה נכונה(. כל נספח חייב להיות ממוספר, בעל כותרת ויש לציין בו את המקור ממנו נלקח. על הנספח להיות בעל חשיבות לעבודה.

 

 כלי החקר (טופס השאלון / תמלול ריאיון / תצפית / ניסוי וכו')

 מפה של המרחב הנחקר (בממ"ג או בצילום מסך מגוגל מפות)

 תמונות רלוונטיות / שרטוטים / מפות רלוונטיות נוספות