nadav.org.il

נדב שמגר

Nadav Shamgar

למידה, יזמות ושיתוף כדרך חיים

ScreenHunter_5440 Oct. 06 22.23.jpg

קורס "יסודות העבודה בכלי גוגל" 
בהנחיית: נדב שמגר

מפגש ראשון בנושא הגדרות חשבון גוגל, גוגל דרייב וגול מסמכים. 
מצורפים הקישורים מהמפגש: 
1. הקישור להקלטת המפגש הראשון

2. קישור לסרטון הסבר על הגדרות השיתוף בכלי גוגל

מפגש שני בנושא גוגל מצגות. 
מצורפים הקישורים מהמפגש: 
1. קישור להקלטת המפגש השני

2. קישור לאתר מומלץ להורדת תמונות לשילוב במצגות (או חפשו בגוגל: free pictures)

3. קישור לאתר מומלץ להורדת תבניות למצגות גוגל (או חפשו בגוגל: google slides templates)

מפגש שלישי בנושא גוגל טפסים והפיכתם לבוחן מקוון. 

1. קישור להקלטת המפגש השלישי