השפעת הגלובליזציה 
על המדינות
התת מפותחות

השפעות חיוביות: 

> חדירת קדמה ופיתוח לאזורים נחשלים.

> התפתחות מוקדי תעסוקה חדשים.

> צמיחה כלכלית ועלייה ברמת החיים.

> שיפור בנגישות, השכלה, מיומנויות ועוד.

> הגירה (קבועה או סיבובית) אל מוקדים חדשים.

> תמורות במגזר השניוני (מחקלאות לתעשייה)

> עליית שיעור תעסוקת נשים בשוק העבודה.

> אפשרות לצמצום הפערים בין העולם
    המתפתח (עולם שלישי) לבין העולם המפותח.

השפעות שליליות: 

> ניצול עובדים. (דוגמת מתן שכר נמוך)

> הקצאת רווחים לא הוגנת. (בין הבעלים והעובדים)

> הגדלת הפערים בין אזורים במדינה. (אי שוויון מרחבי)

> נטישת עיסוקים ומלאכות מסורתיים לקיום.

> פגיעה במארג החברתי

> השפעה על תחומי תרבות שונים כגון שפה, מנהגים, סגנון בנייה.

> השלכות סביבתיות של פיתוח מואץ (מהיר) ללא התחשבות בסביבה.