nadav.org.il

נדב שמגר

Nadav Shamgar

למידה, יזמות ושיתוף כדרך חיים

מאגר האנימציות

כל האנימציות שמצאתי מחיפושים רבים ברשת

מאגר אנימציות חדש לפרק האקלים! (למנויים בלבד)

חלק א': אנימציות בגאוגרפיה אנושית
 

1. מחולל פירמידות גילים 

2. פירמידת גילים 1
3. פירמידת גילים 2
4. הדמיית תאי שייט

5. הדמיית קו אורך ורוחב

6. פיתוח וזחילה עירונית (סרטון)
7. פירמידת גילים 3 (סרטון דינמי)

חלק ב': אנימציות בגאוגרפיה פיזית

גיאומורפולוגיה (חופף בחלקו לגיאולוגיה)

1. קימוט, שבר, והר

2. סלע מטמורפי וטקטוניקת הלוחות

3. תהליכי בלייה (מסלע)

4. מפל (וההשפעה על המצוק)

5. אגן היקוות של נהר (וקו פרשת המים)
6. סחופת/טעונת, גרופת ורחופת (בזרם הנהר)
7. תהליך עיקול נהר 1
8. תהליך עיקול נהר 2

9. תהליך עיקול נהר 3

10. תהליך הפיכת נהר לקניון

11. שיטפון ותהליך היווצרות גדות לנהר

12. זרימת נהר לאגם ותנועת חלקיקים במים

13. מפל מים וחתירה בקרקע

14. קרחונים

15. תנועת מסה (קרקעות/אדמה)
16. שטפונות

17. מחזור הקרקע בטבע

18. מחזור מים בטבע (ומעורבות האדם)

19. הפשרה, פרמה-פרוסט

20. קארסט 1

21. קארסט 2

22. קארסט 3

בים ובחוף

1. תנועת גלי הים אל החוף

2. זרמי ים חמים וקרים

3. תנועת הגלים בחופי הים

4. השפעת הרוח על זרמי ים בקו החוף

אקלים

1. מאגר חדש עם המחשות ללימוד האקלים (למנויים בלבד)
2. הדמיית כיווני זרימת רוחות על פני כדור הארץ (אתר)

3. על אקלים בכדור הארץ

4. תנועת שקע ורמה

5. אזורי אקלים בכדור הארץ (פרוט משני)

סופות - הוריקנים וטורנדו

1. מבנה הוריקן

2. טורנדו 1

3. היווצרות הוריקנים באוקיינוס האטלנטי

4. טורנדו 2

5. הוריקנים, טייפונים וציקלונים

6. הסבר היווצרות הוריקן (יו-טיוב / באנגלית)
7. הסבר היווצרות טורנדו (יו-טיוב / באנגלית)

גיאולוגיה

1. השוואת  מיקומי רעידות אדמה, הרי געש ומפגש לוחות

2. תנועת לוח טקטוני 1 (והיווצרות הרי געש)

3. תנועת לוח טקטוני 2

4. תנועת לוחות טקטוניים והשפעתם במקומות נבחרים

5. פנגיאה והיווצרות היבשות

6. תנועת מגמה בכדור הארץ

7. תנועת לוחות ופנים כדור הארץ (הדמייה בסרטון קצר)

8. הדמיית ארבעת כיווני תנועת הלוחות הטקטוניים

9.  הרי געש 1

10. היווצרות גייזרים ומעיינות חמים

11. "נקודה חמה"

12. מערת נטיפים

13. אוסף הדמיות בנושא גיאולוגיה ורעידות אדמה

14. אוסף הדמיות בנושא צונאמי ורעידות אדמה

15. מבנה כדור הארץ

16. כיווני תנועת קרקעות/לוחות

17. טקטוניקת הלוחות

18. בשכבות כדור הארץ (כולל רעידות אדמה)

19. מי תהום

20. הדמיית חולות נישאים במדבר וחשיפת מסלע

21. מפת כיווני תנועת הלוחות הטקטוניים

כדור הארץ

1. כיוון קרני השמש על כדור הארץ

2. תנועת כדור הארץ סביב השמש (יום ולילה)

3. יום ולילה לאורך החודש על כדור הארץ

4. יום ולילה על כדור הארץ (ומידת חשיפת הירח בהתאמה)

5. אפקט קוריוליס

6. אורך היום והלילה על כדור הארץ

7. איך הירח נראה מכדור הארץ לאורך שנה

8. ליקוי חמה

9. כדור הארץ, הירח והשמש

צונאמי

1. גלי צונאמי באוקיינוס 1

2. גלי צונאמי באוקיינוס 2

3. רעידת אדמה וצונאמי

4. צונאמי 1

5. צונאמי ולוחות טקטוניים