nadav.org.il

נדב שמגר

Nadav Shamgar

למידה, יזמות ושיתוף כדרך חיים

פיתוח והנחיית
קורסים מקוונים
והשתלמויות
אוריינות ופדגוגיה דיגיטלית

תכנים מקוריים להוראת
"גיאוגרפיה - אדם וסביבה"

מצגות * סיכומים * מבחנים 
הקלטות * קישורים * ועוד!